Pandas稀疏数据

发表时间:2020-02-17

当任何匹配特定值的数据(NaN/缺失值,尽管可以选择任何值)被省略时,稀疏对象被“压缩”。 一个特殊的SparseIndex对象跟踪数据被“稀疏”的地方。 这将在一个例子中更有意义。 所有的标准Pandas数据结构都应用了 to_sparse 方法 -

import pandas as pd
import numpy as np

ts = pd.Series(np.random.randn(10))
ts[2:-2] = np.nan
sts = ts.to_sparse()
print (sts)

执行上面示例代码,得到以下结果 -

0  -0.391926
1  -1.774880
2     NaN
3     NaN
4     NaN
5     NaN
6     NaN
7     NaN
8  0.642988
9  -0.373698
dtype: float64
BlockIndex
Block locations: array([0, 8])
Block lengths: array([2, 2])

为了内存效率的原因,所以需要稀疏对象的存在。

现在假设有一个大的NA DataFrame并执行下面的代码 -

import pandas as pd
import numpy as np

df = pd.DataFrame(np.random.randn(10000, 4))
df.ix[:9998] = np.nan
sdf = df.to_sparse()

print (sdf.density)

执行上面示例代码,得到以下结果 -

0.0001

通过调用 to_dense 可以将任何稀疏对象转换回标准密集形式 -

import pandas as pd
import numpy as np
ts = pd.Series(np.random.randn(10))
ts[2:-2] = np.nan
sts = ts.to_sparse()
print (sts.to_dense())

执行上面示例代码,得到以下结果 -

0  -0.275846
1  1.172722
2     NaN
3     NaN
4     NaN
5     NaN
6     NaN
7     NaN
8  -0.612009
9  -1.413996
dtype: float64

稀疏Dtypes

稀疏数据应该具有与其密集表示相同的dtype。 目前,支持 float64 int64 booldtypes 。 取决于原始的 dtype fill_value 默认值的更改 -

 • float64 np.nan
 • int64 0
 • bool False

执行下面的代码来理解相同的内容 -

import pandas as pd
import numpy as np

s = pd.Series([1, np.nan, np.nan])
print (s)
print ("=============================")
s.to_sparse()
print (s)

执行上面示例代码,得到以下结果 -

0  1.0
1  NaN
2  NaN
dtype: float64
=============================
0  1.0
1  NaN
2  NaN
dtype: float64

文章来源互联网,如有侵权,请联系管理员删除。邮箱:417803890@qq.com / QQ:417803890

微配音

Python Free

邮箱:417803890@qq.com
QQ:417803890

皖ICP备19001818号
© 2019 copyright www.pythonf.cn - All rights reserved

微信扫一扫关注公众号:

联系方式

Python Free